ويراسته ها
نمايه ويراسته‌ها

1- مطلع انوار : احوال دانشوران شيعه ي پاكستان و هند
پديد آورنده: سيد مرتضي حسين صدرالأفاضل
مترجم: محمد هاشم
ويراستاران : جعفر شريعتمداري - سيد جلال قيامي ميرحسيني
چاپ اول: 1374
محل نشر: مشهد
ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

2- تاريخ علماي بلخ (1)
پديد آورنده: مهدي رحماني ولوي / منصور جغتايي
ويراستاران : قيامي ، شريعتمداري ، عشيق ، طهوريان ، محمدجواد مهدوي
جلد: 1
چاپ نخست: 1383
محل نشر: مشهد
ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

3- تاريخ آفريقاي مركزي (2)
پديد آورنده: ديويدبيرمنگام / فليس ام مارتين
مترجم: عبدالله عظيمايي
ويراستاران : محمدجواد مهدوي – سيد جلال قيامي ميرحسيني
چاپ نخست: 1375
محل نشر: مشهد
ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

4- كتاب زن
پديد آورندگان : سيد هادي حسيني - علي احمد راسخ - حميد نجات
زير نظر: محمد حكيمي
چاپ نخست: 1388
محل نشر: تهران
ناشر: اميركبير
توضيح :  اين كتاب قرار بود به وسيله ي بنياد پژوهش ها منتشرشود، اما بعد، انتشارات اميركبير آن را به چاپ رساند. متأسفانه  با وجود اين كه ويرايش ادبي كتاب را من انجام دادم ، نام من در كتاب نيامده است. هنگامي كه اعتراض شفاهي خود را بيان كردم، پاسخ شنيدم كه : مگر پول ويرايش را نگرفته اي؟ گفتم : چرا، اما حقوق معنوي ويراستار چه مي شود؟

5- تصحيح و نقد مقدمه ي نفحات الرحمن في تفسير القرآن
پديد آورنده : محمد بن عبد الرحيم  نهاوندي
مصحح: حسين علي تركماني
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
چاپ نخست: 1384
محل نشر:مشهد
ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

6- ابن يمين فريومدي ( زندگي، آثار، انديشه و بررسي قطعات )
پديدآورنده :  سيد علي علوي
ويراستار: جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر: مشهد
ناشر : خانه ي آبي
چاپ نخست : 1387

7- تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام
پديد آورنده : دكتر امير اكبري
ناشران : بنياد پژوهش هاي اسلامي – سازمان مطالعه و تبيين كتب علوم انساني ( سمت )
چاپ نخست : 1384
توضيح : متأسفانه ، با وجود اين كه متن كتاب را  ويرايش ادبي كرده ام ، نام اين جانب در هيچ كجاي آن نيامده و حقوق معنوي ويراستار ناديده گرفته شده است.

8- ديدگاه هاي علمي آية الله العظمي سيد محمد هادي ميلاني (قدس سره): پاسخ به پرسش هاي فقهي ، كلامي ، فلسفي ، عرفاني، تفسيري و تاريخي.
پديد آورنده ( به كوشش ) : غلام رضا جلالي
محل نشر: مشهد
ناشر :  بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1384
توضيح : متأسفانه ، با وجود اين كه متن كتاب را  ويرايش ادبي كرده ام ، نام اين جانب در مقدمه به عنوان نمونه خوان آمده است!

9- جهاد امام سجاد (ع)
پديد آورنده : محمدرضا حسيني جلالي
ترجمه ي موسي دانش
ويراستاران : حميدرضا شيخي – سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1382

10-  نجف ، كانون تشيع
پديد آورندگان : سيد محمود گلاب گير نيك – نسرين احمديان شالچي – سيد محمد حسيني – ابراهيم زنگنه – محمود پسنديده
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1383

11- پاك از خطا
پديد آورنده : محمد حسن حر عاملي
ترجمه ي حبيب روحاني
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست :1382

12- چشمه ي جود : در مدح و منقبت حضرت امام محمد تقي جواد الائمه (ع)
پديد آورنده : عباس علي اسدي (صبا)
توضيح : متأسفانه با وجود اين كه اين كتاب را ويرايش كرده ام ، نه در صفحه ي شناس نامه و نه در مقدمه ي آن ، نامي از من برده نشده است.
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1383

13- ايران من كجاست ؟ ( مجموعه ي شعر )
پديد آورنده :  دكتر محمد حبيب اللهي
ويراستار : جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : خانه ي آبي
چاپ نخست : 1388

14- معلم ، شمع بزم آفرينش
پديد آورنده : سيد مهدي شمس الدين
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر: مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1375

15- بهترين روش حفظ قرآن كريم
پديد آورندگان : علا بصيري مهر – صفا بصيري مهر
محل نشر: مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1383
توضيح : با وجود اين كه كتاب را ويرايش ادبي كرده ام ، متأسفانه نام من به عنوان ويراستار قيد نشده است.

16- اصحاب كهف در تورات و انجيل و قرآن
پديد آورنده : دكتر احمد علي المجدوب
مترجم : سيد محمد صادق عارف
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر: مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1380

17- قيام امام حسين (ع) در نگاه اهل بيت
پديد آورنده : محمد حسن زبري قايني
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر: قم
ناشر : دليل ما
چاپ نخست : 1385

18- پنجاه و دو سال سير آفاق
پديد آورنده : علي باقرزاده (بقا)
ويراستار : جلال قيامي
محل نشر: مشهد
ناشر : سخن گستر
چاپ نخست  : 1388

19- آسمان بي انتهاي عشق : در پيرامون شيوه ي داستان سرايي عطار
پديد آورنده : نپتون حبيب اللهي ( با مقدمه ي نجيب مايل هروي )
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : محقق
چاپ نخست : 1378

20-  اخلاص عمل : ترجمه و شرح منظوم  110 كلام امام علي (ع)
پديد آورنده : محمد آصف فكرت
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1379

21- چلچراغ شيراز : تحليلي از قيام احمدبن موسي و برادران امام رضا (ع)
پديد آورنده : جليل عرفان منش
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1386

22- مسجد و جوانان
پديد آورنده : محمدرضا عبدالامير الانصاري
مترجم : سيد ابوالحسن هاشمي
ويراستاران : موسي دانش – سيد جلال قيامي
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1379

23- امام علي ابن موسي الرضا (ع) ، امام رأفت و معرفت
پديد آورنده : احمد ترابي
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1381


24- ام البنين ، نماد ازخود گذشتگي
پديد آورنده : محمدرضا عبدالامير انصاري
مترجم : موسي دانش
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي
چاپ نخست : 1375

25- آموزش زيبا سازي پوست و مو
پديد آورنده: اعظم سلطان احمدي
ويراستار : سيد جلال قيامي
محل نشر : مشهد
ناشر: كتاب درماني
چاپ نخست : 1378

26- آيين پزشكان مسلمان يا اخلاق پزشكي در اسلام
پديد آورنده: دكتر ابوالحسن فيض
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي
چاپ نخست : 1374

27- مشاهير رجال اسفراين
پديد آورندگان : غلام رضا فسنقري – احمد شاهد
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي
چاپ نخست : 1381

28- مرجئه و جهميه در خراسان عصر اموي
پديد آورنده : دكتر حسين عطوان
مترجم : حميدرضا آژير
ويراستاران : موسي دانش – سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي
چاپ نخست : 1380

29- واژه هاي دخيل در قرآن
پديد آورنده : محمد علي قرباني
ويراستاران : سيد جلال قيامي ميرحسيني – علي نوروزي
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1388

30- سي گفتار : مجموعه ي گفتارهايي در باب خودسازي ، عرفان ، تهذيب نفس ، توبه و استغفار
پديد آورنده : حاج شيخ عبدالمجيد روشني
گردآورنده : مجتبي مؤمني يساقي
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر: قم
ناشر  : مشهور
چاپ نخست : 1384

31- راهنماي حفاظت ، نگه داري و مرمت كاغذ
پديد آورنده : آن ليه ناردي ، فيليپ وان دم
مترجم : ابوالحسن سروقد مقدم
ويراستاران : نجيب مايل هروي ، سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1376

32- سوگ نامه ي آل احمد
پديدآورنده : سيد موسي جوادي
محل نشر : مشهد
ناشر : مكتبة الامام الرضا عليه السلام
چاپ نخست : 1384
توضيح : متأسفانه در چاپ نخست ،  نام ويراستار از قلم افتاده و در چاپ دوم (1387) به اشتباه سيد اميرحسين حسيني قيامي نوشته شده است!

33- امامت در پرتو كتاب و سنت
پديدآورنده : شيخ مهدي سماوي
مترجم : حميدرضا آژير – حسين صابري
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست :  1374
ويراستاران : سيد جلال قيامي ميرحسيني – سعيدرضا ربيعي

34- غاليان ، كاوشي در جريان ها و برآيندها تا پايان صده ي سوم
پديد آورنده : نعمت الله صفري فروشاني
ويراستار : محمدرضا نجفي
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي
چاپ نخست : 1378
توضيح : متأسفانه نام بنده كه جزو ويراستاران بوده ام ، از قلم افتاده است.

35- مديريت در سازمان ها : مقدمه اي بر رفتار كارمندان در سازمان ها
پديد آورنده : ترنس ميچل
مترجم : محمد حسين نظري نژاد
ويراستاران : اسدالله توكلي طبسي ، سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : موسسه ي چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1376

36- رشد در دوره ي اوليه ي كودكي ، پيش از تولد تا 8 سالگي
پديدآورنده : ساندرا آنسلمو
مترجم : علي آخشيني
ويراستاران : احمد رضواني ، حسن تقي زاده ي طوسي ، اسدالله توكلي ، جلال قيامي
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي
چاپ نخست :  1379

37- افغانستان و ايران : پژوهشي پيرامون روابط سياسي و چالش هاي مرزي از احمدشاه دراني تا احمدشاه قاجار
پديدآورنده : يوسف متولي حقيقي
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1383

38- رياض العلماء و حياض الفضلاء
پديد آورنده : ميرزا عبدالله افندي اصفهاني
مترجم : محمدباقر ساعدي
دوره ي 6 جلدي
جلد پنجم
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1376
ويراستاران :  سيد جلال قيامي ميرحسيني – سيد محمد جواد حسيني زري

39- مجموعه ي مقالات كنگره ي بين المللي كتاب و كتاب خانه در تمدن اسلامي 2-23 شهريور 1374
تنظيم : محمد فرخ زاد
چاپ نخست : 1387
دفتر پنجم : ويرايش بخش گفت و گو با اهل قلم و كتاب بر عهده ي سيد جلال قيامي ميرحسيني بوده است.
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي

40- راه روشن (ج 7)
پديد آورنده : مولي محسن فيض كاشاني قدس سره
مترجم : سيد محمد صادق عارف
ويراستاران : سيد ابوالحسن هاشمي – سيد جلالقيامي ميرحسيني
محل نشر :مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1374

41- امر به معروف و نهي از منكر در انديشه ي اسلامي
پديد آورنده : مايكل كوك
مترجم : احمد نمايي
ويراستاران : سيد سعيد ارجمند هاشمي – سيد جلال قيامي ميرحسيني – جواد قاسمي
نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1384

42- در حريم آفتاب : چهل حديث در فضيلت زيارت امام رضا (ع)
پديد آورنده : فرج الله نادري
ويراستاران : محمد حسن زبري قايني – جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي  آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1387

43- سادات رضوي در مشهد از آغاز تا پايان قاجاريه
پديد آورنده : ابوالفضل حسن آبادي
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر :
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي
چاپ نخست : 1387

44- پژوهشي پيرامون زراره و خاندان اعين
پديد آورنده : عباس علي صديقي نسب
ويراستار: سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1375

45- واقعه ي حره : رخدادي اسفبار در تاريخ اسلام پس از حادثه ي عظيم كربلا
پديد آورنده : احمد ترابي – محمد علي چناراني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي  آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1382
نام ويراستار از قلم افتاده است!

46- تاريخ كوفه
پديد آورنده : سيد حسين براقي نجفي
مترجم : سعيد راد رحيمي
ويراستاران : موسي دانش – سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1381

47- گل پسته ( مجموعه لالايي هاي فارسي )
پديد آورنده : زهرا مهاجري
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1383

48- مزار پيامبران
پديد آورنده : رامين رامين نژاد
ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1387

49- بيست وقف نامه از خراسان
پديد آورنده : دكتر رضا انزابي نژاد وزيره
محل نشر : مشهد
ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي
چاپ نخست : 1388
متأسفانه نام من حذف شده.

50- فرهنگ جغرافيايي ايران- خراسان

پديد آورنده : كاركنان وزارت جنگ انگلستان مستقر در هندوستان

مترجم : كاظم خادميان

ويراستار : سيد جلال قيامي ميرحسيني

محل نشر : مشهد

ناشر : بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

چاپ نخست : 1380

51- سبزوار، شهر ديرينه هاي پايدار

پديدآورنده : محمود بيهقي

محل نشر: مشهد

ناشر: كتابستان مشهد

چاپ نخست: 1370

توضيح : متأسفانه نام من به عنوان ويراستار در كتاب قيد نشده است.

52- كودكان پر تحرك

پديدآورنده : علي محمد گودرزي

محل نشر : مشهد

ناشر: كتابستان مشهد - نشر صميم

چاپ نخست : 1369

توضيح : متأسفانه نام من به عنوان ويراستار در كتاب ذكر نشده است.

53- نسيمي از ديار خراسان: شعر معاصر خراسان (2) - گزيده ي اشعار بقا، سهي، مرحوم قدسي، قهرمان، كمال.

ناشر: كتابستان مشهد

چاپ نخست: 1370

توضيح: متأسفانه نام ويراستار يا كوشنده ي آن در كتاب ذكر نشده است. اما آقاي علي باقر زاده (بقا) در جايي مي نويسد: "گزيده ي اشعار اين پنج تن را كتابستان مشهد در سال 1370 (ش) با نام "نسيمي از ديار خراسان" منتشر ساخته است، با همت جلال قيامي ميرحسيني." ر.ك : پردگان خيال (ارج نامه ي محمد قهرمان) به در خواست و اشراف : محمدرضا شفيعي كدكني- محمدجعفر ياحقي، ناشر: دانشگاه فردوسي مشهد،چاپ نخست: 1384"، ياد باد آن روزگاران، ياد باد"، علي باقرزاده (بقا) ، ص 25.

53- اسلام و حقوق بشر

پديد آورنده : باقر شريف القرشي

مترجم : محمد تقدمي صابري

ويراستار: سيد جلال قيامي ميرحسيني

چاپ اول: 1389

ناشر: بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي

 

54- شب چراغ هدايت

پديدآورنده : محمدرضا سيبويه

مترجم : محمدهادي باسخواه

ويراستار: سيد جلال قيامي ميرحسيني

چاپ نخست: 1389

ناشر: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

 

55- اسلام و جامعه شناسي

پديد آورنده: دكتر محمود بستاني

مترجم: موسي دانش

ويراستاران: انديشه قديريان- سيد جلال قيامي ميرحسيني

چاپ نخست: 1390

ناشر: بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي

 

56- جغرافيا و نفوس خراسان در عصر ناصري

تصحيح و تحقيق: رضا نقدي

ويراسته ي سيد جلال قيامي ميرحسيني

بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

چاپ نخست: 1390

 

57- ديباچه اي بر عرفان ايراني

پديد آورنده: حسين نجوميان

محل نشر: مشهد

ناشر: چهارم

تاريخ نشر: چاپ اول، 1390

توضيح: متأسفانه به جاي نام من، نام شخص ديگري به عنوان ويراستار ذكر شده است!

 

 58-خودشيفتگي،نيمه ي پنهان مديريّت

 پديدآورندگان:حسين علي کوهستاني ومريم ملکي

ويراستار: جلال قيامي ميرحسيني

ناشر: نشر مشهد

محل نشر: مشهد

تاريخ نشر: چاپ يکم-1390

 59- قرآن و زيبايي شناسي

پديدآورنده: حسن خرقاني

ويراستار: سيدجلال قيامي ميرحسيني

ناشر: دانشگاه علوم اسلامي رضوي

محل نشر:مشهد

چاپ اول،1391


60- ديدار فضل بن شاذان با امام رضا: نقدي بر معرفة الحديث

پديدآورنده: دكتر مهدي بيات مختاري

ويراستار: سيد جلال قيامي ميرحسيني

چاپ اول: 1391

ناشر:بنياد پژوهش هاي اسلامي، مشهد

61-حجاج ثقفي

پديدآورندگان:محمد علي چناراني-اسماعيل رضايي

ويراستار:سيد جلال قيامي ميرحسيني

ناشر:بنياد پژوهش هاي اسلامي ،مشهد

چاپ يکم:1391

62-آموزش قرآن

پديدآورندگان:محسن رجبي قدسي،مهدي غفاري،حسين مرادي

ويراستار:سيد جلال قيامي ميرحسيني

محل نشر:مشهد

ناشر:بنياد پژوهش هاي اسلامي  آستان قدس رضوي

چاپ يكم:1391


63-پژوهش نامه ي مطالعات اسنادي وآرشيوي،س1،ش1،زمستان 1391

ويراستار:جلال قيامي

64-مباني مديريت در کلينيک هاي پزشکي  ويراستار:جلال قيامي ميرحسيني پديدآورندگان:هاشم عسکر زاده و مريم ملکي

محل نشر:مشهد

ناشر:گل آفتاب

تاريخ و نوبت چاپ:چاپ يکم-1391

65-تاريخ علماي بلخ(ج3)

پديد آورنده:مهدي رحماني ولوي

ناشر:بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي

محل نشر:مشهد

تاريخ نشر:چاپ نخست:1392

66-تذکره ي شاعران مشهد

گردآورندگان:تقي وحيديان کاميار-محمدعظيمي

به کوشش:سعيدخومحمدي خيرآبادي

ويراستار:سيدجلال قيامي ميرحسيني

ناشر:حوزه ي هنري خراسان رضوي-پيام طوس

محل نشر:مشهد

چاپ دوم:1393


67-کوچه باغ باران:گزيده اشعارجمعي ازدانش آموزان نخبه کشور

به کوشش غلام رضاجلالي

ناشر:بنيادپژوهش هاي اسلامي

محل نشر:مشهد

چاپ نخست:1392

!نام ويراستاردرآن نيامده است

 68-کتاب شناخت علامه سيِّدعبدالله شبّر

پديدآورنده:محمدمهدي مسعودي

محل نشر:مشهد

ناشر:بنيادپژوهش هاي اسلامي

:چاپ نخست1392

ويراستارادبي:سيّدجلال قيامي ميرحسيني

ارزياب علمي:سيدمحسن ناجي

69-نشانه شناسي وزبان شناسي اسلامي

پديدآورنده:دکترمحمدخاقاني اصفهاني

ناشر:بنيادپژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

محل نشر:مشهد-1393

ويراستار:سيدجلال قيامي ميرحسيني
70-نداي عشق رضوي:بانگاهي روان شناختي به زيارت نامه ي امام رضا عليه السلام

پديدآورنده:دکترمهدي احمدي فراز

ويراستار:سيدجلال قيامي ميرحسيني

ناشر:بنيادپژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

تاريخ ومحل نشر:مشهد-چاپ نخست:1393
71-پرسمان کثرت گرايي ديني

پديدآورنده:روح الله زينلي

ويراستارعلمي:عبدالحسين خسروپناه

ويراستارادبي:سيدجلال قيامي ميرحسيني

ناشر:بنيادپژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

تاريخ ومحل نشر:مشهد-چاپ نخست:1393


72-سبک زندگي رضوي(مقالات برگزيده)

پديدآورنده:دبيرخانه ي همايش ملي سبک زندگي رضوي

محل نشر:مشهد

ناشر:بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

چاپ يکم:1393

ويراستاران:سيد جلال قيامي ميرحسيني-محمدرضانجفي

   
73-جنبش اصلاح طلبي شيعي علما وادباي جبل عامل (لبنان جنوبي)(از پايان امپراتوري عثماني تا استقلال لبنان)

پديدآورنده:سابرينا مرون

ترجمه:اسدالله علوي

جلد اول

ويراستار:سيدجلال قيامي ميرحسيني

محل نشر:مشهد

ناشر:بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

چاپ يکم:1393

74-تاريخ آسياي مرکزي وجاده ابريشم(جلديکم:دوران پيش از ظهور اسلام)

پديدآورنده:هانس ويلهلم هاوسيگ

مترجمان:مريم ميراحمدي-غلام رضا ورهرام

ويرايش علمي:غلام رضاخديوي

ويرايش ادبي:سيدجلال قيامي ميرحسيني

ناشرومحل نشر:مشهد-بنيادپژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي

تاريخ نشر:چاپ يکم:1393

75-جنبش اصلاح طلبي شيعي علما و ادباي جبل عامل(لبنان جنوبي)(از پايان امپراتوري عثماني تا استقلال لبنان)،جلد دوم

پديدآورنده:سابرينا مرون

ترجمه:اسدالله علوي

ويراستار:سيد جلال قيامي ميرحسيني

ناشر و محل نشر:مشهد-بنياد پژوهش هاي اسلامي

تاريخ نشر:1393:چاپ نخست


76-بررسي زيبايي شناسي تکرار در قرآن کريم

پديدآورنده:فرحنازشاهوردي

ويرايش ادبي:سيدجلال قيامي ميرحسيني

ناشرومحل نشر:مشهد-بنياد پژوهش هاي اسلامي

تاريخ نشر:چاپ نخست:1393

77-وقوفی در عرفات(سفرنامه کعبه)

پدیدآورنده:علی باقرزاده(بقا)

ویراستار:جلال قیامی

محل نشر وناشر:مشهد-سخن گستر

تاریخ نشر:چاپ یکم:1393وچاپ دوم:1394


78-دعا درکتاب های مقدس ابراهیمی

پدیدآورنده:زینب سادات هاشمی

ویراستار:سیدجلال قیامی میرحسینی

ناشرومحل نشر:بنیادپژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی-مشهد

نوبت چاپ:یکم-1394

79-سیمای عاشقان ولایت در آینه ی تاریخ

پدید آورنده:علی راجی

ویراستاران:سیدابوالقاسم موسوی،سیدجلال قیامی میرحسینی

ناشرومحل وتاریخ نشر:مشهد،بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی چاپ یکم:1394


80-تاریخ آسیای مرکزی وجاده ی ابریشم

جلد دوم(دوران اسلامی)

پدیدآورنده:هانس ویلهلم هاوسیگ

مترجمان:مریم میراحمدی-غلام رضاورهرام

ویراستارعلمی:غلام رضاخدیوی

ویراستارادبی:سیدجلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیادپژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1393

81-زندگی،خدمت های علمی-فرهنگی وشرح حال ملا نوروزعلی فاضل بسطامی

پدیدآورنده:علی درویشانی

ویراستار:سیدجلال قیامی میرحسینی

ناشرومحل نشر:مشهد-بنیادپژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394.

82-پیشینه ی حرم مطهر امام رضا علیه السلام

پدید آورنده:محمود پسندیده 

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی 

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی-مشهد

چاپ یکم:1394


83-فرهنگ نامه اصطلاحات اماکن عام تقسیمات جغرافیایی بر پایه ی آثار کلاسیک جغرافیایی جهان اسلام

پدیدآورنده:الهام امینی کاشانی 

ادبی:سید جلال قیامی میرحسینی ویرایش  

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394


84-بررسی سبک شناسی دعای کمیل

علی درویشانی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394


85-دو قیام:بررسی تاریخی قیام زیدبن علی وپسرش یحیی به همراه نامه ی خوارزمی به شیعیان نیشابور در سده ی چهار قمری

جعفر بیاتی 

ترجمه ی مرتضی شوشتری 

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394


86-روش شناسی شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه 

مرتضی شوشتری

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394.


87-مساجد تاریخی خراسان،جلد دوم

سید محسن حسینی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394


88-اسناد و موقوفات مدارس تاریخی حوزه علمیه مشهد

محمود پسندیده

ویراستارعلمی:عبدالحسین یداللهی

ویراستاران ادبی:سید جلال قیامی میرحسینی-میثم محتاجی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394


89-سادات حسینی از آغاز خلافت عباسیان تا شهادت امام رضا علیه السلام

رضا جعفری نوقاب

ویراسته ی سید جلال قیامی میرحسینی 

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394


90-انجمن پیروان قرآن مشهد:فعالیت ها ی مذهبی،آموزشی،سیاسی و اجتماعی با تاکید بر کارهای علی اصغر عابدزاده

محمد نظرزاده 

ویرایش ادبی:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394


91-حفاظت محیط زیست از دیدگاه اخلاقی،فقهی و حقوقی

مریم بلوچیان طرقی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1394

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی


92-تاریخ قریش

حسین مؤنس

ترجمه رضا شیخی

ویراسته ی سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ نخست:1395


93-شهید ثانی:پژوهشی در زندگی ،کارنامه ی علمی و روزگار او

ترجمه و نگارش محمد کاظم رحمتی 

ویراسته ی سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ نخست:1395


94-مقاله شناسی توصیفی ادیان هند و خاور دور

نوشته ی محمد حسین محمد پور ،رمضان علی ایزانلو،علی اکبرچناری

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ نخست:1395


95-گزیده ی عکس های تاریخی حرم مطهرامام رضا و مشهد موجود در سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

به کوشش بهزاد نعمتی و با همکاری مهدی حسامی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

ناشران:مشهد-بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی ؛سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 

چاپ نخست:1395


96-آستان قدس رضوی و موقوفه ی محراب خان با تکیه بر اسناد جذامیان

پدیدآورنده:نورالدین حسین سنابادی عزیز

ویرایش ادبی:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ نخست:1395


97-کلام قدسی درهنربشری:جلوه های خلاقانه ی قرآن کریم

ویرایش وگردآوری:فهمیده سلیمان

ترجمه ی جواد قاسمی

ویراستار:سیدجلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ نخست:1395


98-دین و سیاست از منظر امام رضا علیه السلام

پدیدآورنده:رضا وطن دوست

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چاپ یکم:1395


99-کتاب شناسی توصیفی ادیان

محسن شرفایی - علی اکبر چناری

بنیاد پژوهش های اسلامی -مشهد

چاپ یکم:1396

ویراسته ی سید جلال قیامی میرحسینی


100-دشمن شناسی

جواد محدثی

بنیاد پژوهش های اسلامی - مشهد

چاپ یکم:1395

ویراسته سید جلال قیامی میرحسینی


101-شرق شناسان 

نجیب العقیقی

مترجم :حمیدرضا شیخی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی 

چاپ اول:دو جلد،1396


102-الگوهای مکتبی

جواد محدثی

مشهد -بنیاد پژوهش های اسلامی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

چاپ اول:1396


103-کربلا :دیروز،امروز

مجموعه مقاله های کربلا پژوهی

ترجمه احمد نطنزی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی 

چاپ اول:1396

 104-امام هادی :زندگی سرشار از جهاد و معجزه

علی کورانی عامل

ترجمه موسی دانش

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد بنیاد پژوهش های اسلامی

چاپ اول:1396

105-تقوا 

جواد محدثی

ویراسته ی سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی

چاپ اول:1396

106-فرجام آفتاب 

جعفرالبیاتی

ترجمه امیرسلمانی رحیمی 

متاسفانه نام ویراستارنیامده!

مشهد-بنیاد پژوهش ها

چاپ یکم:1396


107-بنیادهاوپیامدهای خداشناسی صدرالمتألهین

روح الله زینلی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی

چاپ یکم:1396

108-خواسته های متقابل امام و مأموم

سید مهدی نریمانی زمان آبادی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پزوهش های آستان قدس رضوی

چاپ یکم :1396

109-فرهنگ جامع جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی استان خراسان رضوی

محمد رضا شیخ

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-سخن گستر

چاپ یکم:1396


110-عجائب البلدان و عجائب النباتات و الفواکه و الحیوانات 

سراج الدین ابن الوردی 

ترجمه ی محمد تقدمی صابری 

ویرایش ادبی:سید جلال قیامی میرحسینی

ویرایش تطبیقی:محمد رضا نجفی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی 

چاپ یکم:1397


111-زندگی و فضیلت های آل عبا در کلام امام رضا

سید حسن حسینی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی

چاپ یکم :1397


112-هم اندیشی پدیدآورندگان کتاب رضوی:اولویت های پژوهش و گزارشی از سه سه نشست 

پدید اورنده : گروه فرهنگ و سیره رضوی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی

چاپ نخست:1397


113-بررسی عام و خاص منفصل و تطبیق های فقهی آن   

پدیدآورنده:سید مهدی نریمانی زمان ابادی 

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش ها

چاپ یکم:1397

114-مکتب هرات :تحلیلی برآرایه ها و تزیینات مصاحف قرآنی (بر اساس گنجینه قرآنی کتابخانه آستان قدس رضوی)

پدید آورنده:وحید توسلی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش ها  

چاپ یکم :1397

115-اطلس تاریخی سادات ایران از آغاز ورود تا پایان قرن نهم هجری قمری: سادات زنجان،ابهر و سلطانیه

پدید آورنده:غلام رضا جلالی

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش ها ی اسلامی

چاپ یکم:1397

116-برآستان عاشورا جلد دوم

پدید آورنده:آیت الله محمد مهدی آصفی

ترجمه:محمد تقدمی صابری

ناشر و محل نشر :بنیاد پژوهش های اسلامی ،مشهد

تاریخ نشر:چاپ یکم:1397

ویراستارتطبیقی:حمید رضا شیخی،محمدرضا نجفی

ویراستار ادبی:سید جلال قیامی میرحسینی


1398-امام علی بن موسی الرضا محور وحدت و کرامت (مجموعه مقالات)

به اهتمام حسین لطیفی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی 

چاپ یکم:1397

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

ارزیابان علمی:علی جلائیان اکبرنیا،سید محمد عیسی نژا


برآستان عاشوراجلد سوم

پدیدآورنده:آیتالله محمدمهدی آصفی

ترجمه محمدتقدمی صابری

مشهد-بنیاد پژوهش ها چاپ یکم:1398

119-امام علی جانشین رسول الله (نقدی بر کتاب جانشینی حضرت محمد از ویلفرد مادلونگ )

حسین عبدالمحمدی-اسدالله رحیمی 

ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی 

چاپ یکم:1398

120-تاریخچه و جلوه های هنری مدرسه میرزا جعفر
پدید آورندگان:بشیر سراجی و فاطمه حسینی،
مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی
چاپ یکم:1398
ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی

121-شهر اسلامی دوستدار کودک
پدید آورندگان:علی اسماعیل زاده کواکی-علی اخوان مهدوی
مشهد-بنیاد پژوهش های اسلامی چاپ یکم:1398
ویراستار:سید جلال قیامی میرحسینی


122-افسانه دکتر شیخ 

پدیدآورنده:جمشید قشنگ

ویراستار:جلال قیامی میرحسینی

مشهد،مرندیز،1398