ترانه ها
عشق ِ باطل
ازين آشنايي چه ديدم ؟ چه ديدم ؟
ازين هم صدايي بريدم ! بريدم !

ازين « آري» خود، چه ها كه كشيدم
به تنهايي وغم رسيدم ، رسيدم

ازين عشق باطل ، گذشتم ، گذشتم
تو با غم نوشتي ، همه سرگذشتم

نگاهم نشسته به حيرت ، به حسرت
براي نگاهم شده گريه عادت

مشهد – 23/2/83