ترانه ها
نمی تونم

نمی تونم با تو نباشم

نمی تونم از تو جدا شم 

نمی تونم از گل نخونم

نمی تونم پیشت نمونم

با خنده هات پر می گیرم

ترانه  از سر می گیرم

 

مشهد – 7 / 3 / 83