ترانه ها
ستاره ، بی ستاره !
تجربه کردم دَم ِ تیغ ِ عسس را
تجربه کردم بهار ِ در قفس را

تجربه کردم غریبانه سفر را
تجربه کردم بیابان و خطر را

تجربه کردم قشنگ ِ بی وفا را
تجربه کردم جفای آشنا را

تجربه کردم زمانه ی دو رو را
تجربه کردم شکستن ِ سبو را

تجربه کردم ستاره ، بی ستاره !
شکستن ِمرد ، دوباره و دوباره

تجربه کردم سپیده ، بی سپیده !
مِهر ِ فلک را بگو ، بگو که دیده ؟

تجربه کردم امید ، نا امید است !
حاصل ِ یک عمر، همین موی سپید است !

تجربه کردم امیدی به بشر نیست
در دل سنگیش به جز میل ِ به شر نیست !

( مشهد – 29 / 12 / 82 )