شعر ها
نفرين

نفرين بر آن كه هستي من از وجود اوست

لعنت بر آن كه زاد مرا در ديار غم

 

مادر ! ببين چه گونه ز هستي بريده ام

بابا ! مرا ببر به سراپرده ي عدم

 

اي سقف خانه ! زود بيا بر تنم فرود

تا مرگ ، راحتم كند از محبس ستم

 

اي روزگار ! زلزله اي در جهان بيار

بد تر از آن چه زير وزبر كرد شهر بم !

 

مشهد- 28/ 3/ 87