شعر ها
روز تولد من

روز تولد من ، روزي بدون نور است

سرشار ياس و اندوه ، لبريز جبر و زور است

 

روز تولد من ، آغاز رنج و درد است

آغاز عمر يك مرد ، در حبس سرد گور است

 

روز تولدم را هر سال گريه كردم

هر لحظه عمرم اي واي ! از خنده ها چه دور است

 

با من بخوان دوباره ، از قلب پاره پاره

دردا ، فضا چه تاريك ، سرد است و سوت و كور است !

 

مشهد – 2/3/84