شعر ها
در اندوه سوختن
چه شد که شبنم خون باز بر چمن بنشست ؟
بنفشه ، غم زده درسوگ یاسمن بنشست ؟

به گاه ِ صبح ، شقایق ، شراب خون نوشید
بهار ِ خسته دراندوه ِ سوختن بنشست

دوباره بلبل ِ عاشق ، سرود ِ غم سرداد
غبار ِ غم به رخ ِ پاک ِ نسترن بنشست

نسیم ، همره ِ خود ، بوی عشق بازآورد
به بوی عشق ، به خون ، یاس ِ سیم تن بنشست

هزار سرو ِ برومند ِ ما به خاک افتاد
فضای جنگل ِ خاموش ، درمحن بنشست

سپهر ِ آبی ِ این خاک ، رنگ ِ خون بگرفت
دلم به داغ ِ شهید ِ ره ِ وطن بنشست

(شعرشهادت ، تهران ، واحد روابط عمومی وبین المللی بنیاد شهید انقلاب اسلامی ، چاپ نخست : 1367 ، ص 179 )