شعر ها
غزل سرخ
جلال قيامي ميرحسيني درسال 1345 خورشيدي درمشهد ديده به جهان گشود.

سبزدرسبزيا زرد درزرد
سرخ درسرخ ، رنگ ‍‍دل مرد

مرد ، يعني غزل خوانده ي رنج
مرد، يعني تراشيده ازدرد

مرد، يعني نترسيده ازمرگ
مرگ ، يعني عبورازشب سرد

زندگي ، مرگزاري غريب است
پر زآواز ِ افتاد يك مرد

درد هاي دلم گفتني نيست
اي دل ، ازكوچه ي درد، برگرد! ¹

1- اين غزل را ازخود شاعردرانجمن ادبي فرخ مشهد دريافت نمودم.
( هزارغزل ازهزارشاعرمعاصرايران ، عبدالرحمن بهزاد منش ، اهواز، رسش وخالدين ، چاپ نخست : 1381 ، ص 269 )