شعر ها
به : نجيب مايل هروي
هرچند دلت خسته ازين قوم ِعجيب است
برگرد ، كه اين كوچه ي نيرنگ وفريب است

هرسنگ ازين كوي ، نظركرده ي زخمي ست
هرعابر ِ اين راه ، درآيينه ، غريب است

برگرد ، كزين خاك به جزمرگ نرويد
يعني كه درين مُلك فقط رنج ، نصيب است

درقحطي ِ معشوق ومي وساقي و مطرب
دل ، بسته ي تصنيف ِ خوش آهنگ ِ « نجيب » است
مشهد- 5/6/82

( ده چهره ده نگاه ، جلال قيامي ميرحسيني ، مشهد ، خانه ي آبي ، چاپ اول ، 1385 ، ج2 ، ص 632 ، پ )