شعر ها
روح ناب غزل
مرثيه اي براي غلام رضا قدسي ، شاعرمعاصر

آيينه ي ديده ام را رگباري ازاشك تركرد
درسوگ ِ آزاد مردي كزخاك ، عزم سفركرد

زيبا درخت ِ ادب را اوروح ِ ناب ِ غزل بود
آوَخ كه رفت وادب را بي شاخ وبي برگ وبركرد

ازداغ مرگش چه نالم ؟ « صايب » سيه پوش گرديد
شال عزا را رحيلش زيب قباي هنركرد

باشعر گرمش ادب را شور وشعوري دگرداد
پاس حريم هنر را مردانه عمري خطركرد

دراوج بي تابي ودرد ، با ياد « قدسي » سرودم
آيينه ي ديده ام را رگباري ازاشك تركرد

مشهد – 3/10/68
( ده چهره ده نگاه ، جلال قيامي ميرحسيني ، مشهد ، خانه ي آبي ، چاپ اول: 1385 ، ج2 ، ص 171، پ 1 )