شعر ها
به ياد شهيدان جمعه ی خونين
به یاد شهیدان جمعه ی خونین

آسمان درفصل سبزکوچ ، رنگ غم گرفت
ماه درگرداب ظلمت ، هاله ی ماتم گرفت
درغروب روزآدینه ، شکست آیینه ها
خاک ، بوی آشنای گریه ی آدم گرفت
تا که سروقامت آن رهروان آفتاب
اوفتاد ازپای ، خون برچهره ی عالم گرفت
مرغ جان را بال وپربشکست ازاندوه ودرد
دل زسوز سوکشان نالید وگرد غم گرفت
( جمعه ي خونين مكه به روايت شاعران امروز ، عباس مشفق كاشاني ، محمد رضا عبد الملكيان ، تهران ، سروش ، چاپ اول : 1367 ، ص 55)