يادداشت ها
گريز از عدالت

اینک در جامعه فرهنگی ایران در حدود پنجاه عنوان کتاب ( ترجمه و تألیف) درباره آزادی یافت می شود،اما درباره عدالت پنج کتاب هم وجود ندارد.کاش اریک فروم ،پس از کتاب گریز از آزادی،گریز از عدالت هم می نوشت.

از: راه خورشیدی،محمد اسفندیاری،ص 84.