يادداشت ها
بدون تفسیر


ابداع کننده ی تز ملی کردن صنایع نفت کیست!

ناگفته نماند که با توجه به اقداماتی که در کلیه ی ممالک جهان و به خصوص توسط دولت انگلستان دایر به ملی کردن صنایع عمومی و کارخانجات مهم شده است ،کشور ایران بایستی از همان راه وارد شده ،دست غاصب شرکت نفت را با تصویب قانون ملی کردن صنایع نفت از بزرگ ترین منابع ثروت این کشور کوتاه نماید.

از سخنرانی مهندس حسیبی تحت عنوان "پروفسور ژیدل اظهارات گلشاییان را تکذیب می کند ". نقل از : نشریه ی شماره ی نه حزب ایران .

منبع: جبهه آزادی (ارگان مرکزی حزب ایران) ، سال سوم،ش 198،چهارشنبه 20/3/1332 ، ص 1.