يادداشت ها
بي پرده درباره واقعه مسجد گوهرشاد


درباره واقعه مسجد[گوهرشاد] که در بیست ِ تیر 1314 شمسی روی داد ، چون اطلاع کافی از آن در دست نیست – با آنکه مرحوم هروی و فیض و احتشام رضوی مطالبی نوشته اند ،نمی توان بحث دقیق و علمی کرد .آنچه مسلم است،همیشه جهل و تعصب ِ عوام ، عامل ِ این قبیل حوادث بوده است.شرح و ذکر این قبیل حوادث ناگوار،ولو به صورت مختصر،اگر چه تلخ است،اما این نتیجه بزرگ و شیرین را دارد که ما قدر نعمت امنیت را بدانیم و [...] .

نامه آستان قدس، شماره سوم،دوره نهم،تیر1351،" کلیات جغرافیای تاریخی مشهد" ، تقی بینش،ص86.