يادداشت ها
حمله مغول


حالا نگاه کن که در وقت حمله مغول ، خود ِ شاهدان روزگار چه می گفتند و چه حس می کردند.یک قلم که جوینی آن را انتقام الهی از مردم ضاله روزگار می خواند ، اما هیچ از خودت پرسیده ای که وقتی این اتفاق می افتاد، بزرگ ترین هنرمندان روزگار که جلال الدین رومی بود و همشهری ما سعدی چه کردند ؟ مولوی که من هرچه گشته ام ، اثری از اطلاع از این واقعه در او سراغ نکردم.تو اگر کرده ای ، به من بده .آدم نامتعهدی بوده است ، لابد.سعدی هم فقط از این که سید اولاد پیغمبر مرحوم المستعصم ،که البته عموزاده بود نه نواده،لای نمد مالانده شد ، کمی دلخور می شود.هیچ کدام نه به این واقعه و نه حتی از یکدیگر اطلاع نداشتند و اسمی نبردند که چگونه شیخ عطار در نیشابور نفله شده بود.

از: نامه به سیمین ،ابراهیم گلستان،به همت عباس میلانی، بی جا،بی نا، بی تا، ص 47 و 48.