يادداشت ها
مجاز و ممنوع

 

می گویند ، یک نفر از اها لی آسیا ، مسا فرتی به دور دنیا کرده بود و در مراجعت به کشور خود ، نتیجه ی تجربه ی خود را در باب چند کشور مهم از این قرار خلاصه نمود :

در انگلستان ، هر کاری مجاز است ، به استثنای کاری که قانون بالصراحه ممنوع ساخته باشد .

در آلمان ، هر کاری ممنوع است ، به استثنای کارها یی که قانون با لصراحه ممنوع ساخته باشد .

در فرانسه ، همه ی کارها مجاز است ، حتی کار هایی که قانون بالصراحه منع کرده باشد .

در روسیه ، همه ی کار ها ممنوع است ، حتی کارهایی که قانون بالصراحه مجاز ساخته باشد .

در باب ایران خودمان می توانیم بیفزاییم که هر کاری مجاز است ، اگر نفعی شخصی در آن محتمل باشد .

از : کشکول جما لی ، سید محمد علی جمال زاده ، به کوشش علی دهباشی ، تهران ، سخن ، چا پ نخست : 1384 ، ص 402 .