يادداشت ها
دیدگاه پان ایرانیست ها نسبت به اقتصاد


پان ایرانیست ها درباره اقتصاد ، سیستم اقتصاد ملی را پیشنهاد می کنند و برای آن ویژگی هایی قایل اند که فهرست وار بدان ها اشاره می شود :

-اقتصاد برای آرمان ملی ، نه اقتصاد برای اقتصاد

-ملی کردن ِ سرمایه و محدویت ِ سود

-تشکیل بورس ِ سهام ملی به منظور خرید سهام موسسات تولیدی برای کمک های سرمایه ای و فروش آن به خانواده ها به منظور بسیج ِ پس اندازه های کوچک و انتقال ِ مالکیت ِ وسایل ِ تولید به همه ی خانواده ها .

از : حزب پان ایرانیست ، علی اکبر رزمجو، تهران ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول : 1378 ، ص 116.