يادداشت ها
مسجد سازی

من یک وقت توی تهران گفتم ، دیگر مسجد ساختن بس است ،تو را به حضرت عباس [...] دیگر وجب به وجب مسجد نسازید .بروید مسجد ساز درست کنید.مسجد کافی است ؛ نماز خوان درست کنید . وجب به وجب مسجد ساختید .در مسجدهای بزرگ وقتی آدم می رود ،سه تا و نصفی پیرمرد ویکی ونصفی هم پیرزن هست ! نمازخوان ها چطور شدند ؟ [...]عجب ! سرکیسه را بازکردید ودم کیسه را گرفتید.

از : واعظ ماندگار حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد کافی ،مهدی کافی ،تهران،سبحان ،چاپ یکم :1389 ،ص 349.