يادداشت ها
سوسياليسم

سوسیالیم افق رهایی از امپریالیسم را به بشریت نشان داده است .نظام اجتماعی نوین مبتنی بر مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید و حاکمیت زحمتکشان ، قادر است رشد برنامه ای و بی بحران اقتصادی را به سود خلق ها تأمین کند؛ حقوق اجتماعی و سیاسی زحمتکشان را تضمین نماید ؛شرایط برای دموکراسی واقعی ؛ شرکت واقعی توده های عظیم مردم را در اداره جامعه ؛برای تکامل همه جانبه شخصیت فرد؛برای برابری حقوق ملل ودوستی فیمابین آن ها را ایجاد نماید.در عمل اثبات شده است که فقط سوسیالیسم قادر به حل مسائل بنیادی است که در برابر بشریت قرار گرفته اند.

از: قهرمان جنگل (سرگذشت پرماجرای سردار نام آور جنگل )،عنایت [ به نظر می رسد مستعار است ]،تهران ، موسسه مطبوعاتی عارف ، بی تا ،ص 84.