يادداشت ها
تهديدِِي براي امنيت ِِِ مالکيت

پین اعتقاد دارد که افراط وتفریط ِ فقر و تنعم در جامعه متمدن ،شواهد آشکار ِ بی عدالتی اند و بی عدالتی به مرور زمان تشدید گشته است . توده های عظیم فقرا در همه ممالک تبدیل به نژادی گشته اند موروثی و برای ایشان ناممکن است که بتوانند خود را از این شرایط بیرون بکشند.به علاوه ،شمار آنان هر سال افزایش می یابد و به تضاد های طبقاتی می انجامد که تهدیدی است برای امنیت ِ مالکیت و ثبات جامعه . تنها در جایی که از تنعم افراد ِ معدود به دیگر شهروندان نصیبی برسد ، می توان از چنین تضاد طبقاتی ای پرهیز کرد ؛ و تنها در آن زمان است که همه شهروندان به اتفاق اطمینان خواهند داد که مالکیت ، محفوظ و محترم است.

[...] ثروت ، ثمره همکاری ِ اجتماعی است.ناعادلانه است که برخی در ناز و نعمت باشند ،در حالی که دیگران در بینوایی اند.رابطه متقابلی که اساس جامعه است ، به همان اندازه از رهگذر این بی عدالتی صدمه می بیند که از غلیان انقلاب هایی که در نتیجه آن حادث می شود.از دید پین ، در جایی که وضع فقرا بدتر از آنی است که در وضعیت طبیعی می بود ،آنان به ممالکی که در آن ها زندگی می کنند ، چیزی مدیون نیستند ، واگر طغیان نمی کنند ، از این روست که روحیه ندارند.لازمه عدالت ،برابری مطلق نیست ،که آن هم نه ممکن است و نه مطلوب ،بلکه حفظ پیوند تقابل ومنافع دوجانبه بین فقیر و غنی است ، به گونه ای که مالکیت ،منشا ء بیزاری و جدال در جامعه نگردد .

از : تام پین ،مارک فیلپ ،ترجمه محمد قائد ، تهران ، طرح نو،چاپ یکم : 1375 ، ص 117 .