يادداشت ها
رفاه مردم

[تام پین ] در سراسر آثارش توجه عمیقی به فقرای جامعه نشان می دهد وتردید نمی کند که حکومت ها در برابر آن ها مسئولیت های درخور توجهی دارند. در عین حال که در این تصور با سوسیالیست بعدی شریک است،از این جنبه باآن ها تفاوت دارد که علت العلل تنگدستی را بیشتر در نظام سیاسی می بیند تا اقتصادی.مالیات های سنگین ،به خصوص بر کالاها که به منظور حمایت از تجملات وهزینه دربارهای ولخرج وجنگ طلب و تمرکز ثروت در دست معدودی وضع شده که نتیجه ارث رسیدن کل اموال غیر منقول به پسر ارشد ودخالت دربار در عزل ونصب هاست ،میلیون ها نفر را به چنان فقر نالازمی گرفتار کرده که حاصل دسترنج آن ها برای گرداندن چرخ زندگیشان کافی نیست.

از: تام پین ،مارک فیلپ ،ترجمه محمد قائد،تهران ،طرح نو، چاپ یکم:1375 ،ص 111 .