يادداشت ها
خاطره و تجربه

در جریان هیجده سال بعد از انقلاب ،آنچه که برای هیچ کس اهمیت نداشته،تجارب ِ همین انقلاب بوده است.تمام نحله های درون و بیرون انقلاب ، درون حاکمیت و خارج از آن ،و تمام نیروهای معروف به معارضان ( اپوزیسیون ) و شاید هم تمام ملت ِ ما نسبت به این حقیقت ، بی اعتنا بوده اند که سرمایه ی هرگونه ترقی و پیشرفت ، در سیاست ، اقتصاد ،فرهنگ ، علم و فن همانا تراکم تجارب است.چون ما دسترسی به غیب نداریم و خداوند در زندگی روی زمین خاکی ، ما را به حال خود ، وانهاده است ؛ تنها از روزن تجربه و عقلانیت در جمع بندی ِ تجارب است که می توانیم چراغی به سوی آینده بیابیم و گام به گام به سوی حقیقت ، راه بسپریم.

از: نیم قرن خاطره و تجربه،خاطرات مهندس عزت الله سحابی، جلد دوم،ص322.