يادداشت ها
بي شعورها

در هر کشوری ، دولت ، شمار ِ زیادی از بی شعور ها را جذب می کند.دلیل ِ آن هم ساده است.دولت، قدرت ِ عمل ِ زیادی در شکل دهی ِ روش ِ زندگی ِ ما دارد و بی شعورهاهم تشنه ی قدرت هستند.مخصوصا قدرتی که با آن بتوان به دیگران گفت ، چه کار بکنند، چگونه وچه وقت.بنابراین آن ها به استخدام دولت درمی آیند.

دولت از دو بخش ِ بزرگ تشکیل می شود.اول، سیاستمداران ، یعنی صاحب منصبان ِ منتخب ِ ما که فکر می کنند دولت را اداره می کنند. دوم، دیوان سالاری ِ فسیل شده . یعنی همان کسانی که واقعا دولت را می چرخانند.

هردوبخش ، بی شعورها را جذب می کنند ، و به این ترتیب ، خودشان هم قربانی ِ بی شعوری می شوند.البته شاید ما رغبتی به قبول ِ این واقعیت که سناتورها،نمایندگان ِ مجلس وقانونگذاران ِ محلی مان بی شعور هستند ، نداشته باشیم ، به خصوص اگر خودمان به آن ها رای داده باشیم ،اما در بیشتر ِ انتخابات ها ، انتخاب ِ واقعی امکان ندارد.در انتخابات فقط این امکان مهیاست که به نامزدی که خطرش کمتر است ، رای بدهیم.

از: بی شعوری، خاویر کرمنت ،ترجمه ی محمود فرجامی ، ص 119.