يادداشت ها
ترس از کتاب


با مراجعه به منابع و مآخذ متعدد و نوشته های مربوط به زندگی و شرح احوال محمود کاشی چی ،اثر مستقلی از او یافته نشد.تنها به راهنمایی ِ نوشته ای از اسماعیل جمشیدی توانستم به نوشته ای از محمود کاشی چی در مجله ی خواندنی ها دست یابم.

به گفته ی جمشیدی ، پیش درآمد ِ مقاله ی او : " تا ترس ِ مردم از خریدن و نگه داری ِ کتاب وترس ِ ناشر از انتشار کتاب از بین نرود،در کار ِ کتاب،بهبودی حاصل نخواهد شد" ،توجه همه ی محافل ادبی و سیاسی را جلب کرده بود.

از: محمود کاشی چی ،محمد فرح زاد،تهران ،خانه ی کتاب،چاپ یکم:1395،ص 31.