يادداشت ها
حبيب هم رفت

جلال قیامی میرحسینی

خواننده ی محبوب من مرد تنهای شبم،شهلای من کجایی ،ببار ای برف،مادر،پریا،برای نسل تباه،مردم آزارم مکن،خرچنگ های مردابی وسلام همسایه درگذشت.نسل سیاسی وروشنفکر آن سال ها صدا ی او را از یاد نخواهند برد.در کارنامه ی او اگرچه برای یک مدت کوتاه افولی هم دیده می شود،اما آن همه کارهای درخشان جبرانش کرده است.روانش شاد ویادش به خیر باد .در همان سال های در اوج بودنش این شعر کوتاه را برایش گفته بودم:

صدایش خوب و پاک و بی رقیب است

برای جان بیمارم طبیب است

زمرد و درد می خوانَد ،نجیب است

حبیب است او،حبیب است او،حبیب است