يادداشت ها
رهبري علم در جهان امروز


علم در جهان ِ امروز هرچه هست،در غرب است و رهبری آن در در دست آن هاست و بنابراین،اصطلاحات را آنان وضع می کنند.این است که مثلاٌ می گویند : " سزارین".و هرچند که رستم هم به همین طریق زاده شد، " رستم زاد " یک اصطلاح علمی نمی شود.جهان ِ پویای علمی ،امروز در غرب است.ما از امکانات ِ علمی ِ آنان استفاده می کنیم.حتی ژاپن هنوز قادر نیست چنین اصطلاحاتی را وارد فرهنگ ِ جهانی کند ، یا در برابر هجوم اصطلاحات غربی مقاومت نشان دهد.

این ها واژه هایی ست که پیشروان علم به دانش بشر تحمیل می کنند.به این مثال توجه کنید:چون ستاره شناسی در دوره ی اسلامی خیلی رشد کرد،اروپایی ها حتی امروز هم از اصطلاحات و نام های نجومی ِ عصر اسلامی استفاده می کنند.و اسم اکثر ستاره های آسمان حتی در نجوم اروپایی ،عربی ست.

واژه های جبر و الکل هم عربی ست ؛زیرا علم در آن زمان به زبان عربی بیان می شد و جهان اسلام در رأس جهان علم قرار داشت و این دانش ها در جهان اسلامی پا گرفت ،و در نتیجه،اصطلاحات ِ آن هم به فرهنگ جهان تحمیل شد.اما امروز ما قادر نیستیم اصطلاحاتی را که برای خودمان آشناست،در زبان علمی ِ جهان جا بیندازیم.

از:جستاری چند در فرهنگ ایران،مهرداد بهار،ص 218.