يادداشت ها
حرکت در سطح


ما در ایران همیشه در سطح حرکت کرده ایم.تنها درباره ی شاهنامه نیست که چنین وضعی داریم.درهمه ی رشته ها وضع همین طور است.زمان درازی ست که دیگر دانشمندی چون ابوریحان بیرونی ، رازی یا بوعلی سینا نداریم.تمدن ما را مغول چنان نابود کرده است که از آن پس فقط در سطح دویده ایم ، شعار داده ایم و در جهالت ِ عقیدتی و فکری غوطه خورده ایم.

در عصر حاضر هم کار تحقیقاتی بسیاری نداریم و بیشتر به تصحیح متن و غلط گیری مشغول بوده ایم.تحلیل تاریخ فرهنگ و آثار ادبی و ... در واقع،ملهم از روش های غربی ست و این روش ِ برخورد ِ علمی هنوز در ایران جوان است.

از:جستاری چند در فرهنگ ایران،مهرداد بهار،ص 161.