يادداشت ها
دونکته مهم


1-یکی از فداییان اسلام به نام مظفر علی ذوالقدر [...]در همین آبادان با ما آشنا بود.او را می شناختم ودر مساجد آبادان می آمد.آدم توانایی بود.با بروز وظهور توده ای ها ،او بود که شبانه توده ای های خطرناک را سربه نیست می کرد.

2-من ماندم ومرحوم شریعتمداری.من گفتم:آقا!این آقای خمینی که دستور داده شیرهای نفت را بستند،لااقل شما هم حرکتی بکنید و در حمایت آقای خمینی اطلاعیه ای ،چیزی بدهید.ایشان در جواب گفت:" من نظرم نبود که این طوری بشود.قرار نبود این طوری بشود و این گونه شلوغ بشود وکاربه این جا بکشد واوضاع به هم بریزد.نگذاشتند.ما می خواستیم به نحوه ی دیگری عمل شود".

از:خاطرات حجةالاسلام والمسلمین غلام حسین جمی،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،چاپ دوم:1386،صص 58و162.