يادداشت ها
سوال وجواب


مصاحبه ای توسط خبرنگار روزنامه ی فرانسوی لوموند در24 آوریل 1978(چهاراردیبهشت 1357)درنجف با آیـةالله العظمی خمینی [...] انجام شد.[...].سوال :آیا خود ِ شما در نظردارید که در رأس آن [رژیم تازه]قرارگیرید؟جواب:شخصاً نه.نه سن من ونه موقع ونه مقام من ونه میل ورغبت من متوجه چنین امری نیست.اگرموقعیت پیش آید،ما در میان کسانی که در جریان مفاهیم وفکر اسلامی مربوط به حکومت هستند،شخصی یا اشخاصی را که مستعد تعهد چنین امری باشند،انتخاب خواهیم کرد.

از:قلم وسیاست،محمدعلی سفری ،تهران،نامک،چاپ یکم:1377،ج3(ازهویداتا شریف امامی)،ص645و646.