يادداشت ها
اهميت تغذيه ي صحيح به نظر ايرانيان


جاحظ می نویسد:"...ایرانیان را عقیده بر این بود که زندگی در این دنیا بسته به خوراک است وآدمی را درخور است که به هنگام خوردن،فکرخود را پریشان ومشغول نکند وحواس خود را به خوراک وطعم وکیفیت آن معطوف دارد،تا هرعضوی از اعضای بدن،نصیب خود را ازخوراک برگیرد...وطعامی که به درون آدمی می رود،ازجانب مزاج پذیرفته گردیده،براوگوارا باشد...".

این نظریات که متجاوز از هزارسال پیش اظهارشده است،مورد تأیید طب جدید نیزهست وپزشکان،ناراحتی خیال ونگرانی رادشمن سلامتی ومخلّ عمل هضم می دانند.

متأسفانه،ما ازوضع تغذیه وخوراک وپوشاک اکثریت مردم ایران در طول تاریخ،اطلاع کافی دردست نداریم.آنچه جاحظ درمورد ایرانیان نوشته،مربوط به طبقه ی ممتازومتوسط مردم ایران است ،نه اکثریت محروم،مخصوصا طبقه ی وسیع کشاورزان از دیربازازکمبود مواد غذایی رنج برده است واقلیت ممتازدراثرپرخوری واسراف وتبذیروبی توجهی به ورزش وفعالیت های بدنی،غالبا به عوارض چاقی ازجمله مرض نقرس ،سوء هاضمه،سکته وغیره مبتلا بوده اند.

از:زندگی ایرانیان درخلال روزگاران،مرتضی راوندی،بی نا،تهران،چاپ نخست:1362،ص106و107.