يادداشت ها
دايه های دوره ديده

تمامی ِ دستگاه آموزش ِ عالی [...] اساسی ترین چیز را از دست داده است؛یعنی هدف،ونیزوسایل رسیدن به هدف را.فراموش کرده اند که هدف همانا آموزش وپرورش است و فرهیختن.[...] برای این هدف به فرهیختارنیازهست ،نه دبیر ِ دبیرستان ودانشور ِ دانشگاهی ،نیازبه فرهیختارانی که خود را فرهیخته باشند؛به جان هایی سرآمد و والا که با هرلب گشودن ولب فروبستن شان مزه ی شیرین ِ فرهنگی پخته را بچشانند؛نه این بی سروپاهای درس خوانده ای که آموزشگاه های عالی ودانشگاه ها به عنوان دایه ی دوره دیده امروزه جلوی جوانان می کارند.

از:غروب بت ها یا فلسفیدن با پتک،فریدریش نیچه،ترجمه داریوش آشوری،تهران،آگه،چاپ یکم:1381،ص91و92.