يادداشت ها
برگي از تاريخ

[...] طبق گزارش شهربانی تبریز،بیانیه ای [مورخ 22/5/24] از طرف کمیته ی ایالتی سازمان جوانان توده ایران –تشکیلات آذربایجان تحت عنوان پیام به جوانان میهن پرست منتشرشده است که [...]:پیرها در دامان مرگ[و] خردسالان در آغوش مادران اند.جوانان!این شمایید که باید کاخ نوین ایران را برپا سازید.فکرجوان،نیروی جوان،ایران جوان پدید می آورد.اگر امروز ما وظیفه ی تاریخی خود را انجام ندهیم،فردا از صفحه ی تاریخ زدوده خواهیم شد.شما محیط خود را فاسد و خراب حس می کنید وشرایط فعلی کشور را نسبت به طبقات اکثریت ملت ،طاقت فرسا می بینید.میهن شما،ملت شما در فشار پنجه های سیاست های شوم و خطرناک ارتجاع داخلی وخارجی واقع شده است.شما هر لحظه از این وضعیت نامساعد می نالید،انتقاد می کنید ومعتقد هستید که باید یک دگرگونی وتغییر اساسی در تمام شئون زندگی ما به عمل آید.شما می بینید که در این کشور برای اکثریت جوانان هیچ گونه وسایل و راه ترقی آماده نیست.این دستگاه ها برای عده ای معدود گردش می کند وهمواره در خدمت آن هاست.توده ی ملت ،از فرهنگ،از بهداشت وحتی نان خشک محروم است وزندگی شما وقف خوش گذرانی وعیاشی عده ی معدودی شده است.دانش آموزان!کارگران جوان!شما امروزنباید جوجه های زیرسبد دوره ی دیکتاتوری باشید.باید در سیاست کشور خود،دخالت کرده وبرای سعادت ملت ایران از هرگونه فداکاری وجان فشانی دریغ نکنید.کاخ پوسیده ی ارتجاع وطبقه ی ظالم و ستمگررا مشت های متحد وفولادین جوانان نیرومند و بااراده سرنگون تواند کرد.

از:اسناد احزاب سیاسی ایران(حزب توده ایران)،بهروز طیرانی،تهران،سازمان اسنادوکتاب خانه ی ملی جمهوری اسلامی ایران،چاپ یکم:1384،ج1،ص76و77.