يادداشت ها
كودكان در به در

 

حاج مخبرالسلطنه هدايت

( وزير فلاحت ، تجارت و فوايد عامه )

 

اي پسر ! چون مادرت شب ها به مهر

وقت خفتن دست بنهد زير سر

ياد كن از كودكان در به در

 

چون لباس نو خرد  بابا تو را

وان لباس كهنه را آري به در

ياد كن از كودكان در به در

 

چون شوي در مدرسه از درس و مشق

زير سايه ي‌ْ باب و مامت بهره ور

ياد كن از كودكان در به در

 

هركجا تو كودكي بيني بناز

دست مهرش مي كشد بر سر پدر

ياد كن از كودكان در به در

 

چون يتيمي را ببيني تو به راه

دست زير سر، بخفته در گذر

ياد كن از كودكان در به در

 

از : مجله ي آينده ، ش . م. 13، ش 1 ، دي ماه  1305 ه.ش .