يادداشت ها
بازهم ستم برزبان فارسي(36)


-" مِشرَبه:ظرف مخصوص ِ آب،تُنگ".تا جایی که بنده فرهنگ ها را نگاه کردم(لغت نامه،فرهنگ بزرگ سخن وفرهنگ فارسی معین)اشاره ای به تُنگ نشده است ؛بلکه مخالف ِ آن اراده شده ؛مثلاً فرهنگ فارسی معین:"ظرف دراز دهن گشاد دسته دارکه در آن آب ریزند".ویا فرهنگ بزرگ سخن :"ظرفی بزرگ و معمولاً مسی که درآن آب می خوردند".

-درص 169درمعنای "فقها"،"مسایل"ودرص170درمعنای "مجتهد"،از واژه ی "مسائل"استفاده شده است.البته در سراسرمتن کتاب،"مسائل"نوشته شده است.

98-دربخش اَعلام (ص172به بعد)نیزنکته هایی چند دیده می شود:

-(ص172):نمی دانم چرا "آیةالله"راکه یک ترکیب عربی ست،به صورت "آیت الله"نوشته اند و در همان جا درتوضیح مربوط به "آیةالله بروجردی"به جای استفاده ازنشانه های اختصاری ه‍.ش.از دو لفظ "هجری شمسی"سودجسته اند.ولی البته دربرخی جاهای دیگرازاین گونه نشانه های اختصاری پرهیزنکرده اند.مثلاً درتوضیح مربوط به "ادیسون"ازعلامت "م."به معنای "میلادی"استفاده شده است ونیز"ه‍.ق."درتوضیح مربوط به "بهلول".

-درهمان صفحه،نام مجموعه شعرهای "پُل اِلوار"بدون گیومه یا نشانه ی مشخص کننده ی دیگری دیده می شود.این نقص درص173 در توضیح "جامی"نیز به چشم می خورد؛هرچنددرموارد دیگررعایت شده است.

-درهمان صفحه،با توجه به مخاطب ِ کتاب فارسی سال سوم راهنمایی ،چرا "طاق کسری"نوشته اند،ونه طاق کسرا.

-درص 174،درتوضیح مربوط به "غُز"،ترکیب ِ بی معنای "ویران ساختند"دیده می شود.کسی نیست بگوید ،کوسه وریش پهن که نمی شود.اگر ویران است،ساختند کدام است؟

ادامه دارد... .