يادداشت ها
آزادي قاتل کسروي


در یکی ازسفرها دربین راه شنیدیم که هژیر،وزیردرباررا شخصی به نام امامی ترورکرده است.آقای صالح به محض شنیدن این خبربا نهایت تعجب گفت:" سبحان الله".دلیلش را پرسیدم .چنین گفتند:" درکابینه ی قوام السلطنه ،من وزیر دادگستری بودم وهژیر،وزیر دارایی.دریکی ازجلسات ِ هیئت دولت ،مرحوم قوام نامه ای ارایه داد که درآن،مرحوم آیـةالله بهبهانی آزادی ِ امامی ،قاتل کسروی را خواستارشده بود.من گفتم:قضیه در دادگاه نظامی مطرح است وربطی به دادگستری ندارد.در این موقع،هژیرآغاز سخن کرد واجرای حکم آیةالله را واجب شرعی دانست ومدتی در اطراف آن صحبت کرد.البته همه دانستند که نظر او بیش تر،جلب نظرآیةالله است.امامی بعداً آزاد شد.با نهایت ِ تعجب،امروزمشاهده می کنیم که همان امامی ِ مورد حمایت ِ هژیر،قاتل ِ شخص ِ او شده است ".

از: خاطراتی از اللهیارصالح،مرتضی مشیر،ص 264.