يادداشت ها
مرگ بر شاه


بعدازچندسال،همين مردم فقير[عشايروروستاييان]به شهر آمدند.از مسايل دنيا آگاه شدند وبعد،نعره سردادند:"مرگ بر شاه".کسي که آن ها را به شهر کشاند و دانا به مسايل کرد،خود،نابود شد.اگر به شهر نمي آمدند و در کوه مي ماندند،مثل دوره ي پنجاه ساله ي خفّت بار ِ ناصرالدين شاه،فرياد نمي زدند،"مرگ بر شاه".وقتي 75 درصد ِ جمعيت ايران،روستايي بود،هويدا مي گفت:جمعيت ِ روستايي بايد 25 درصد شود.او تلاش کرد،به اين هدف برسد.وقتي جمعيت ِ روستايي ِ ايران پنجاه درصد وجمعيت شهري هم پنجاه درصد شد،صداي "مرگ بر شاه" بلند شد.

از:شازده ي حمام،محمد حسين پاپلي يزدي،ج 3،ص82.