يادداشت ها
ايراني از نگاه زنده ياد خانم دکترفاطمه سياح

دکترفاطمه سياح دريافته بود که لاقيدي و رفتار منفي وتمايل به سرمشق قرار دادن ِ اعمال ديگران و احتراز از پيروي اصول و دستورهاي اخلاقي مخصوص به خود،بدبختانه يکي از مختصات بارز و مشخص اخلاق وخصال هر ايراني ِ عصر ِ اوست.او معتقد بود که شک و ترديد ِ ايرانيان براي پيشرفت ،معلول سستي و بي حالي وضعف نفس ِ آن ها ست.

از:زندگي نامه وخدمات علمي وفرهنگي بانوي فرهيخته دکترفاطمه سياح ،اميد قنبري،تهران،انجمن آثارومفاخرفرهنگي،چاپ نخست:1383،ص34و35.