يادداشت ها
حکومت فرومايگان


خلاء سیاسی وجود خارجی ندارد.شما وقتی گیاهان سودمند را از ریشه درآوردید،محیط زندگی و رشد بهتربه علف های هرزه داده اید.وقتی هوای سالم و خوب را بیرون کردید،هوای ناسالم خلاء را پرمی کند.

وقتی به جوانی اجازه ندادید کتاب های فلسفی وایدئولوژیکی ،تاریخ،سیراجتماعی وتطورملل را مطالعه کند؛اندیشه های ایدئولوژیکی و جامعه سازی و شناخت سیستم زندگی خوب و نحوه ی زندگی جامعه را از مغزها بیرون کردید،به جای آن،کله ها پر از اندیشه های سکسولوژی،بی بندوباری ِ اخلاقی [و]فحشای نو می شود.

اذا هلک الافاضل،ملک الاراذل:وقتی افراد پاک وخدمتگزاروپرهیزکارومیهن پرست وبشردوست را ازبین بردند،فرومایگان،عناصرپست و رذل ودزد وجاسوس،ضد دین وملت و وطن بر مردم مسلط می شوند.سیاست میانه(نیمچه وسط)وبه قول سیاست مداران ،کجدار ومریز وجود خارجی ندارد.

گروهی افراد خوش باور فکر می کنند،یک آدم ویا چند آدم درست کارمی توانند در سیستمی که از صدر تا ذیل ،از بالا وپایین آن پر از دزد و رذل وپست هستند،منشاء اثر مثبت گردند.چه پندار باطل !چه اندیشه ی غلط!

یکی از مختصات حکومت های ضد ملی وضد انسانی ،این است [که]آنان از افراد باشخصیت وبا فضیلت،دانا و آگاه،باعقیده وباپرنسیب خوش شان نمی آید.چه،افراد با شخصیت و با فضیلت زیر بار هرکارنمی روند،ولی عناصر رذل و فرومایه به صورت ابزار بی اراده هستند [و]برای حفظ خود وخشنودی زبردستان و اربابان ،به هرعمل زشتی دست می زنند؛هر دستور را بدون مطالعه و مخالفت اجرا می کنند.[...].

این روش همه ی فرمانروایان خودکامه و خیره،دیکتاتورهای پلیدوستمکاره است.فرمانروایان حیله گروبداندیش جهانی از این راه به مطامع سیاسی خود،جامه ی عمل پوشانیده اند.از این رو،در دوران پرکار امپریالیسم سیاه،روزی یکی از فرمانروایان به جورج چهارم می گوید:"دولت امپراتوری ،حامی حکومت اراذل و اشخاص فرومایه است".

از:هزارماه سیاه یا فجایع تاریخی امویان،ابوالفضل قاسمی،تهران،چاپ دوم:1356،ص105 تا 106.

 

v