يادداشت ها
بازهم ستم برزبان فارسی(32)


درسطر11و12 می خوانیم که:" [...]بامطالعه ی کتابی که یکی ازدوستانم دراختیارم نهاده بودودرآن همه ی اطلاعات مربوط به این خورشیدگرفتگی آمده بود،دانستم که[...]".

همان راباویرایش من بخوانید:بامطالعه ی کتابی که یکی ازدوستانم دراختیارگذاشته بودو[...]به چشم می خورد....

درص152(ازهمان درس)،به جای ترکیب ِ "هوای شبانگاه پاییزکویر"،"هوای شبانگاه پاییزدرکویر"مناسب تراست.

درهمان صفحه ،سطردهم،لزوم ویرگول احساس می شود:"ساعت شش وهجده دقیقه فرارسید[،]اما درافق ِ شرق نشانی ازلبه ی بالای خورشید دیده نشد".

ادامه دارد....