يادداشت ها
هنروتوده ي مردم


متأسفانه،درشرایط فعلی ِ تمّدن،وبا وضع حادّ ِ طبقاتی که در جوامع برقراراست،امکان ِ تلذّذ ِ طبقه ی محروم و توده ی مردم ازهنرهای زیبا فراهم نیست ؛چون فشارِ سخت ِ زندگی ،کار ِ زیاد،دست مزد ِ کم واشتغال به کارهای کوبنده وخسته کننده ،امکان ِ این که به این مردم وقتی بدهد تا از هنرمتلذذ گردند،نمی دهد.وانگهی،به عمد ،هنرو وسایل ِ فهم ودرک وشناخت ِ هنر را از دسترس ِ توده خارج می کنند.

از:آینده ی یک پندار،فروید،ترجمه ،مقدمه وتحشیه :هاشم رضی ،تهران ،آسیا،چاپ دوم:2537 شاهنشاهی،ص120.