يادداشت ها
بازهم ستم برزبان فارسي(29)

84-در ص 114،متنی دیده می شود با عنوان \"بیاموزیم\"که مثلاًدرآن نوعی نامه نگاری آموزش داده شده است.امّاچندسطرازآن را که نیازبه ویرایش ادبی دارد،می آورم و می گذرم:\"نامه ی سرگشاده یک قالب ادبی است که نویسنده درآن عقایدوافکارخود رادرباره ی موضوع خاصّی بیان می کند.نامه های ادبی گاه ممکن است ،کوتاه ودرحدّ یک مقاله یا گزارش چندصفحه ای باشد،گاه نیز ممکن است یک کتاب چند صد صفحه ای درقالب نامه ای ادبی نوشته شود.\"نامه های پدری به دخترش \"نوشته ی نهرونخست وزیرفقیدهند،که خطاب به دخترش،ایندیرا گاندی نوشته است،کتابی است درقالب نامه ی ادبی\".
ادامه دارد...