يادداشت ها
يادی ازيک سخنران مذهبي آتشين مزاج


مرحوم فخرالدین حجازی را همه می شناسیم.اوبا سخنرانی های آتشین خود،پیش و پس از انقلاب،به تحکیم ِ آنچه اکنون جمهوری اسلامی خوانده می شود،یاری فراوان رساند.اسلامی که او تبلیغ می کرد،اسلام ِ عمیقی نبود؛بلکه اسلامی بود که می توانست ازیک سو،عوام ِ تحصیل کرده!را خشنود کند،وازسوی دیگر،تنها به آبادانی و تزیین ظاهری مسجدها وتکیه ها وحسینیه ها وامام زاده ها و... منجرگردد.بنابراین،می توان گفت که او،با اسلام ابوذرکاری نداشت.شاید ازهمین رو بود که روشنفکران مذهبی خراسان از جمله محسن محسنیان و طاهراحمدزاده با او مخالف بودند؛باوجود این که حجازی ،خود نیز برخاسته از سبزوار وخراسانی بود.تا جایی که کار به پخش اعلامیه وافشاگری برضّد وی درسال های آغازین انقلاب کشید.(گویا نویسنده ی آن اعلامیه ،نیز محسن محسنیان از ملی-مذهبی های مشهدبود).والبته سخنرانی معروف او را در محضرامام خمینی نباید ازیاد ببریم ،که اگرچه به ستایش مبالغه آمیز از امام پرداخت،اما مورد پسند ایشان قرار نگرفت ونسبت به این همه ستایش بیش ازحد، واکنش منفی نشان داد.سخنرانی های حجازی ،بسیار مهیّج وباانواع حرکات دست وجیغ وفریاد وگریه وخنده توام بود.وی گاه گاهی شعرهم می گفت ،ولی هنوز مجموعه شعرهایش به چاپ نرسیده است،وچه خوب است که صاحب ِ همّتی همّت کند و آن ها را در کتابی گردآورد.جالب این است که یک برادرش نیزبه نام طه جزو ملی-مذهبی ها ست وشعرهای خوبی هم می گوید که برخی از ان ها در نشریات به چاپ رسیده است.

اکنون جمله هایی از سخنرانی های او را نقل می کنم:

8/7/1351:درسبزواردریک شب نیمه ی شعبان دویست نفرعروسی کردند،ولی بروید وببینید وآمار بگیرید در تهران ما چندنفرطلاق داده وازدواجی وجود نداشته ،زیرا در خیابان هاوآن همه سینما ورقاص خانه ها که برای ما درست کرده اند،آن قدر پسرودخترباهم هستند ومی گویند،بروبابا،ازدواج چیه،از بازار آزاد استفاده می کنیم.(فریاد بعثت:فخرالدین حجازی به روایت اسنادساواک،تهران،مرکزبررسی اسنادتاریخی وزارت اطلاعات،چاپ یکم:1383،ص348و349) .

9/9/1352:درروزنامه ها می نویسندکه زن بایستی شریک مال شوهرش باشد.این کارسبب خواهد شدکه زن ها با شوهرکردن متعدد ،این عمل رابه صورت یک نوع تجارت دربیاورند وهرچندوقت یک بار،شوهران خود را تعویض کنند.من نمی دانم چه بگویم .پس شریعت اسلام کجارفته است؟(همان،ص416).