يادداشت ها
برشي ازمتن نخستين مانيفست کميته ي مجازات

مجرّب ترین وپخته ترین دیپلمات ها در مملکت ما کسانی هستندکه به بهترین وجهی بتوانندنظریات جاه طلبانه ومغرضانه وخلاف حق وعدالت وانسانیت ِ مأمورین خارجی ونمایندگان سیاسی ِ دوَل ِ زورگو واستعمارطلب را اجرا نموده ورضایت خاطرآن ها راجلب کنند.این قبیل افراد،خود را حتی قهرمان صحنه ی سیاست وبزرگ ترین نجات دهنده ی مملکت معرفی می کنند.محل تردید نیست که وجود یک چنین عناصرعاری ازشرافت درمملکت وسکوت مرگبار ملت درمقابل این دسته ی خائن و وطن فروش ازلحاظ اجتماعی نیزبه شماره وتعداد وطن فروشان وجاسوسان می افزاید.

از: شاه کشی درایران وجهان(جامعه شناسی وتاریخ تروریسم)،انورخامه ای،تهران،چاپخش،چاپ یکم:1381،ص212-213.