يادداشت ها
امام را راضي کنيد!

 

 

دکتر هادی در نوفل لوشاتو می گفت:" بعد از آن که آیةالله منتظری کاخ ورسای و متروی پاریس را دیده بود،به ما می گفت:امام را راضی کنید ،بیاید و این جاهارا ببیند.

خاطرات دکتر حسن روحانی،ج1،ص536.