يادداشت ها
در حدّ ِ خدايي

 

در میان طلبه های قم ،این شوخی معروف بود که طلبه ای که تازه وارد حوزه می شود و در سال اول ِ طلبگی ست ،در حدّ ِ خدایی ست.در سال دوم ،پیغمبری ،و بعد ،رفته رفته به عنوان عالم آشنا به همه ی مسایل و در سال های بعد،تبدیل به یک طلبه ی معمولی و دارای دانش محدود می شود!

خاطرات دکتر حسن روحانی،ج1،ص 323.