يادداشت ها
بازهم ستم بر زبان فارسي(24)

 

74-در ص 92،تمرین و پرسش ش5 ،نویسنده به جای گیومه،از پرانتز سود جسته است.به عبارت دیگر،از پرانتز استفاده ی نادرست شده است:"سبک نوشته ی آل احمد را با درس (همسایگان کویر)مقایسه کنید[...]".

75-در ص 98،برای شناساندن "دکتر محمود صناعی"تنها به ذکر تاریخ و محل تولد او اکتفا شده(1298هـ.ش.اراک)؛معلوم نیست چرا تاریخ و محل درگذشتش (1364-لندن)،نیامده است.

76-در ص 99،تمرین و پرسش 3 می خوانیم که:"خروس قندی می دهند و طلا می گیرند"یعنی چه؟یک بند توضیح دهید".به نظر می رسد ،حرف اضافه ی "در"جا افتاده است؛یعنی باید چنین می بود:در یک بند توضیح دهید.زیرا آن چنان که به کار رفته ،مفهوم "پیوسته"را می رساند.

77-معلوم نیست چرا در حالی که واژگانی مانند "زاید"و"دایم"را در کتاب فارسی به صورت "زائد"(ص97،سطر11)و"دائم"(ص98،سطر 8)نوشته اند،در ص 100،"شیخ بهائی"را به صورت "شیخ بهایی "آورده اند؟

ادامه دارد... .