يادداشت ها
خيانت به اخلاق انساني

پروفسورمحسن هشترودی

 

پیشرفت ِ دانش و تکنیک به ضرر انسان است.به هنروسعادت ِ انسان صدمه می زند.در شرایط فعلی ،دانش و تکنیک که می تواند برای انسان مفید باشد،خطرناک است.اگر من اختیار و بالاتر از آن قدرت داشتم،در ِ مؤسسات تحقیقات علمی و تکنیکی را می بستم؛پژوهش و تحقیق علمی را متوقف می کردم،و بشر را از زیان [...] و بدبختی که اکنون گریبان گیرش است،نجات می دادم.بشر را به ظلمت ِ مغاره ای می بردم تا برای گرم کردن ِ خود،هیزم روشن کند و نیازی به رادیوم و اورانیوم نداشته باشد،تا برای دستیابی به آن ،بازار درست کندو جنگ راه بیندازد.این به من اسلحه بفروشد و آن به تو.این خیانت به اخلاق انسانی است.این ،دانش و تکنیک نیست.این،خسران و زیان معنوی است.پیشرفت ِ دانش و تکنیک در شرایطی که انسان ها همدیگر را برادر و خواهر نمی دانند،خطرناک است.روزی که انسان معتقد شد،هر زن و مرد دیگری خواهر و برادر اویند،آن زمان،دانش و تکنیک برای انسان مفید خواهد بود.

از:نام آوران آذربایجان در سده ی چهارده،غلام رضا طباطبایی مجد،صص 667و668.