يادداشت ها
نامه اي به رييس جمهور جديد

اندر باب کتابی چاپ نشده از من

جناب آقای دکتر روحانی

چند سالی است که کتابی از من در وزارت ارشاد منتظر اجازه است .روایتی دیگر ،که خاطرات یکی از شخصیت های مشهور خراسان است ،به شیوه ای پژوهشی و بی طرفانه با پاورقی های فراوان ومستندهای آن ،تهیه شد وابتدا به اداره ی ارشاد مشهد توسط ناشری خراسانی عرضه گشت و چون مجوز نگرفت،ناشری تهرانی با تغییراتی آن را به ارشاد تهران فرستاد که بازهم پاسخ منفی بود.آیا در کابینه ی شما کتابم اجازه ی انتشار خواهد یافت؟

انتخاب وزیر ارشاد ی مناسب وبرخوردار از وسعت نظر ،یکی از مهم ترین گام های شما در جهت عمل به وعده هایی است که داده اید.با در نظر گرفتن شرایط موجود ،جناب آقای رسول جعفریان ،فرد مناسبی برای این پست است- جلال قیامی.