يادداشت ها
خجسته باد اين پيروزي!

پیروزی عشق و امید در بهار زیبای سبزو بنفش و آزادی رهبران زندانی اصلاحات آقایان موسوی ، کروبی وخانم زهرا رهنورد در آینده ی نزدیک بر مردم رنج کشیده ی ایران مبارک باد !