يادداشت ها
جز گرسنگي و بي پناهي

امروز صبح متجاوز از هزاران نفر زن و مرد از دهقانان و مستمندان در حیاط استانداری اجتماع کرده،طلب مسکن و قوت می نمودند.تصور کردم که شاید آن ها را تحریک کرده باشند.در هر حال،به سپهبد شاه بختی اطلاع داده شد.افسر دژبان را مأمور نمود، آن ها را از آن جا نقل کردند.بعد اطلاع دادند که تحریکی جز گرسنگی و بی پناهی نداشته اند و نصف آن ها را در گرم خانه ها جای داده اند.

از:ره آورد حکمت:شرح مسافرت ها و سفرنامه های میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی،به اهتمام دکتر سید محمد دبیرسیاقی،تهران،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،چاپ یکم:1379، بخش دوم،ص124.